Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

PALDAR j.d.o.o. za računalne djelatnosti, Pile III, 10, 10000 Zagreb, OIB: 21660213270

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. PREAMBULA

PALDAR j.d.o.o. donosi Opće uvjete poslovanja u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg obavljanja djelatnosti te radi otklanjanja dilema i nedoumica u kontaktu s naručiteljima poslova (kupcima).

Prihvaćanjem ponude kupac prihvaća i Opće uvjete poslovanja istaknute na web stranici www.paldar.eu

Uvjeti poslovanja između ugovornih strana se potvrđuju pismenim (e-mailom) prihvatom ponude koja sadrži detaljnu specifikaciju svih naručenih usluga, te uplatom unaprijed dogovorenog predujma.

Ugovorom se smatra klasični ugovor ili ponuda po kojoj je uplaćen predujam.

Pružatelj usluga ima pravo promjene Općih uvjeta poslovanja i nakon sklapanja Ugovora, te se obvezuje obavijestiti Naručitelja o promjeni Općih uvjeta poslovanja bez odgode, sve do izvršenja naručene usluge.

Paldar j.d.o.o. ponudit će naručitelju proizvod sukladno njegovim uputama rukovodeći se pravilima struke i prema svom kreativnom grafičkom, dizajnerskom i marketinškom izričaju. Paldar uvijek i prema svima nastupa u dobroj vjeri i nastoji ponuditi najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo i korist.

 

2. PONUDA

Paldar dostavlja ponudu naručitelju sukladno međusobnom dogovoru u dvije izvedbene varijante.

Svaka izvedbena varijanta biti će na zahtjev kupca obrazložena.

Svaki detalj izvođenja poslova posebno se ugovara, ili se dogovara paket usluga.

Treća izvedbena varijanta dogovara se iznimno i naplaćuje se dodatno prema tarifi.

Neprihvaćanje treće varijante smatra se odustajanjem od prihvata ponude.

 

3. PRIHVAĆANJE PONUDE

Prihvaćanje ponude se potvrđuju pismenim (e-mailom) – prihvatom ponude.

Prihvaćanjem ponude prihvaćaju se provedbena rješenja i Opći uvjeti poslovanja.

Prihvaćenu ponudu Paldar će prilagoditi željama kupca ako to bitno ne mijenja prvo provedbeno rješenje.

Treće provedbeno rješenje se naplaćuje prema tarifi.

Narudžbe sa kraćim rokom izvršenja smatraju se hitnim narudžbama, te se cijena

ovako naručene usluge povećava za 50% od iznosa ponude.

 

4. ODUSTANAK OD VEĆ PRIHVAĆENE PONUDE

Naručitelj ima pravo odustati od narudžbe koju je već potvrdio u slijedećim

rokovima i uz plaćanje sljedećih naknada:

24 sata nakon prihvaćanja ponude, klijent plaća naknadu od 20% cijene naručene usluge

više od 72 sata nakon prihvaćanja ponude, klijent plaća naknadu od 50% cijene naručene usluge.

Ukoliko je usluga u cijelosti obavljena kako je definirano u ponudi, te klijent

odustane od izvršene usluge, mora platiti iznos u cijelosti

Rok izvršenja usluge počinje teći od datuma primitka uplate predujma i primitka svih potrebnih materijala za izvršenje usluge (fotografije, tekstovi, video materijali, logotipi i vizuali itd.), osim ako u ponudi nije drugačije specificirano.

Rokovi se odnose na radne dane (ponedjeljak – petak), s izuzećem blagdana.

 

5. PREINAKE DOGOVORENIH UVJETA

Paldar će kupcu preinačiti pojedine dijelove proizvoda ukoliko promjene ne zadiru u temeljne preinake projekta i ne zahtijevaju ozbiljne zahvate. Preinake će se naplatiti prema tarifi.

Materijal poslan na autorizaciju mora se potvrditi ili osporiti u roku 24h. Ako stranka u ovom roku ne ospori prijedlog, on se smatra prihvaćenim.

 

6. RASKID UGOVORA

Paldar i kupac mogu raskinuti ugovor ukoliko provedba dogovorenog posla iz bilo kojeg osnova dođe u pitanje. U tom slučaju eventualno uplaćeni iznosi vraćaju se naručitelju, izuzev uplata trećima vezano za dotični projekt ili plaćanjima proisteklim iz posebne tarife, te ako nastupi uvjet iz točke 4. ovih uvjeta.

Paldar ima pravo raskinuti ugovor ukoliko zahtjevi naručitelja bitno odstupaju od pravila struke i običaja kvalitetnog dizajna. O tome će s obrazloženjem izvijestiti naručitelja.

Naručitelj je suglasan da kao naknadu štete Paldar može odgovarati samo u visini vrijednosti naručenog posla i ne može se pozivati na izmaklu dobit.

 

7. PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja u cijelosti ili na dogovorene rate nakon završetka posla. Stvarni troškovi zakupa domene i serverskog prostora, te drugih preliminarnih troškova plaćaju se unaprijed.

 

8. DOSTAVA MATERIJALA

Naručitelj će dostaviti materijale u kopijama i u elektroničkom obliku, iznimno poštom u kopijama, sve o svom trošku i na vlastiti rizik. Paldar prihvaća dostavljene materijale u dobroj vjeri i ne odgovara za kvalitetu dostavljenih materijala niti može snositi odgovornost za povredu autorskih prava.

Dostavljene materijale ponuditelj će nakon upotrebe uništiti i nema obvezu vratiti ih naručitelju.

 

9. ODRŽAVANJE

Paldar se ne obvezuje održavati hosting pakete i domene koji su kupljeni kod treće strane tj. nisu naručeni i posebno ugovoreni kod Paldara za vrijeme i nakon izvršenja usluge.

Osnovno održavanje web stranice podrazumijeva: Paldar hosting paket, te osnovnu kontrolu i zaštitu web stranice od virusa te kontinuirani rad servera i stalnu dostupnost e-mail računa.

Paldar nije dužan izrađivati i arhivirati sigurnosne kopije podataka, te ukoliko s naručiteljem posebno nije dogovoreno ne odgovara za eventualne gubitke podataka i sadržaja na izrađenim uslugama.

Ukoliko nije posebno ugovoreno naručitelj je dužan samostalno organizirati izradu i pohranu sigurnosnih kopija naručenih usluga.

PALDAR-WEB-LOGO

3. Pile 10, Zagreb
tel: 095/3818844
mail: info@paldar.eu